۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

معرفی کتاب به بهانه نمایشگاه کتاببه بهانه نمایشگاه کتاب و به قدردانی عزیزانی که مدام کتاب معرفی می‌کنند تصمیم گرفتم تا ۱۷ کتاب قابل توصیه‌ای که اخیرا خواندم را معرفی کنم. سعی کردم تا طیف متنوعی باشد و لذا معرفی همه‌شان در یک پست جا نمی‌شوند. در اینجا تنها کتاب‌هایی عمومی‌تر را به اختضار و در قالب چند جمله کوتاه معرفی می‌کنم؛ چراکه شرح و بسط و درس‌آموخته‌های هر کدامشان کرورکرور حرف می‌خواهد.


برای آنانکه به تغییر در زندگی و زندگی سرشارتر اهمیت می‌دهند، آثار آلن دو باتن خاصه «تسلی‌بخشی‌های فلسفی» از آن دست کتاب‌هایی است که در میان سفیدی خطوطش نکته‌ها دارد برای اهلش. «سرکلاس با کیارستمی» را رضای عزیزم به من توصیه کرد و نه تنها درس هنر است که درس زندگی است. بسیاری همچون مجید عزیزم «تئوری انتخاب» را سرلوحه زندگانیشان قرار دادند و من هم با خواندنش همین مسیر را پی گرفتم. به دن آریلی را پیشتر می‌شناختم اما به پیشنهاد هانی عزیزم «نابخردی‌های پیش‌بینی‌پذیر» را خریدم و خواندم و بهترین کتابی است که به سادگی هر چه تمام‌تر اقتصاد رفتاری را پیش رویت می‌گذارد. مک‌دونا را به بهانه تئاتر «مرد بالشی» که با حمید عزیزم رفتیم شناختم و بعدتر «ستوان آینیشمور»ش بسیار برایم خاص شد (هر چند کلا مک‌دونا به دلیل خشونت عمیق در زیرلایه‌های نمایشنامه‌هایش چندان برای همگان توصیه نمی‌شود)
باقی کتاب‌ها هم باشد برای بعد ...